หัวข้อ

posted on 04 Feb 2010 16:49 by 117udon
เนื้อหา

ทดสอบหัวเรื่อง

posted on 04 Feb 2010 16:44 by 117udon

การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 42 กองทุนที่ได้เข้ารับการอบรมแต่ผ่านการอบรมเพียง 40 กองทุนและในนั้นมีกองทุนที่ดีเด่นในรูปแบบบริหารจัดการกองทุนเป็นสถาบันการเงินฯ คือ กองทุนบ้านนาดี หมู่ทที่ 8 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี รูปแบบจะเป็นไมโครไฟแนนท์ของชุมชนโดยส่วนใหญ่สมาชิกกองทุนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกอ้อย/ปลุกข้าวเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยทางชุมชนจะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมทั้งการมีศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารกองทุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถเสียสละเวลาของตนเองมาบริการสมาชิกกองทุนในการรับฝาก-ถอน เงินให้กับสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านจะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนของตนเองให้มีความเข็มแข็งส่งผลให้สมาชิกทุกคนเกิดความรู้สึกหวงแหนกองทุนของตนเองและพร้อมพัฒนาให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เข็มแข็งต่อไปในอนาคตได้อย่างมีเอกภาพ...............โอกาสหน้าจะมาเล่าสู่ฟังใหม่...เรื่อง..ทำอย่างไรกองทุนถึงจะเข็มแข็ง...