การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 42 กองทุนที่ได้เข้ารับการอบรมแต่ผ่านการอบรมเพียง 40 กองทุนและในนั้นมีกองทุนที่ดีเด่นในรูปแบบบริหารจัดการกองทุนเป็นสถาบันการเงินฯ คือ กองทุนบ้านนาดี หมู่ทที่ 8 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี รูปแบบจะเป็นไมโครไฟแนนท์ของชุมชนโดยส่วนใหญ่สมาชิกกองทุนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกอ้อย/ปลุกข้าวเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยทางชุมชนจะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมทั้งการมีศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารกองทุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถเสียสละเวลาของตนเองมาบริการสมาชิกกองทุนในการรับฝาก-ถอน เงินให้กับสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านจะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนของตนเองให้มีความเข็มแข็งส่งผลให้สมาชิกทุกคนเกิดความรู้สึกหวงแหนกองทุนของตนเองและพร้อมพัฒนาให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เข็มแข็งต่อไปในอนาคตได้อย่างมีเอกภาพ...............โอกาสหน้าจะมาเล่าสู่ฟังใหม่...เรื่อง..ทำอย่างไรกองทุนถึงจะเข็มแข็ง...

Comment

Comment:

Tweet

จะพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมู่บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขอธิบายท้าวความหลังสู่การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ก็จะใช้หลักกองทุนหมู่บ้านเป็นศุนย์กลางการทำงาน( เส้นทาง 3 ธรรม สู่สถาบันการเงินชุมชนบ้านโนนทอง ) 1.ธรรมะ (ได้แก่วัดป่าบ้านค้อ เป็นเส้นทางที่มีวัดวาอารามตลอดเส้นทางการเดินทางสู่สถาบันการเงินฯ 2.ธรรมชาติ(ได้แก่ภูพระบาทบัวบก,หอนางอุษา,ท้าวบารส แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3.วัฒนธรรม(ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทพวน มอญ ของพี่น้องชาวอำเภอบ้านผือมาตั้งแต่ยุคโบราณ ก่อนถึงสถาบันการเงินชุมชนบ้านโนนทอง)ที่สำคัญเมื่อท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านโนนทองแลว ท่านจะมาไม่เสียเที่ยวในครั้งนี้ แต่ที่น่าสนใสจของสถาบันการเงินบ้านโนนทองนั้น จะเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน เริ่มตั้งแต่การ รวมกลุ่มอาชีพ,การออมเงิน การช่วยเหลือกันของคนในชุมชนของตนเอง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม นำมาแลกเปลี่ยนกัน ทุกวันที่ 30 ของเดือน(เพราะจะเป็นวันออมเงินของทุกคนที่ทำการสถาบันการเงินโดยเฉพาะในตอนเช้าๆทุกวันก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนของกันอยู่อย่างมิได้ขาดสายเลยทีเดียว แต่ที่น่าประทับใจและเป็นหัวใจหลัก ก็คือ การเสริมสร้างวินัยของการออมของคนในชุมชนอย่างสมำเสมอ....ว่างก็แวะมาดูนะครับ..หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สทบ.สาขา6

#6 By (222.123.60.224) on 2010-03-03 22:31

สำหรับแนวคิดที่จะพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ก็ควรเริ่มที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ มีความกระตือรือล้น ช่วยเหลือชุมชน และที่สำคัญต้องมีจิตสาธารณะ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในชุมชน ใช้เวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของการพัฒนากองทุนหมู่บ้านพร้อมกับการบริหารจัดการจะต้องให้สมาชิกทุกท่านในกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนากองทุนของตนเอง หลังจากทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากองทุนของตนเองขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้เกิดความรู้สึก สำนึกรักกองทุนของตนเองมากยิ่งขึ้นรักษาไว้ให้ลุกหลานของวตนเองในอนาคต ถ้าคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กองทุนหมู่บ้านก็จะพัฒนาไปอย่างเป็นระบบ(สมบัติผลัดกันชมของคนในชุมชน)เป็นหลัการพัฒนากองทุนโดยเริ่มที่การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนเสียก่อนนะครับ แบบมีส่วนร่วม ทร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการพัฒนากองทุนหม฿บ้านอย่างยั่งยืนๆ

#5 By ตอบคุณประสงค์ (222.123.60.224) on 2010-03-03 22:20

ขอตอบปราชชาวบ้านนะครับผมก็ขอขอบคุณครับที่ท่านปราญชาวบ้านได้เสนอแนวคิดและคำถามที่เสนอมา ผมขออนุญาตตอบคำถามนะครับ สำหรับที่ทำงานกับกองทุนหมู่บ้านนะครับ สำหรับเครื่องมือในการเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านะครับก็จะแบ่งออกเป็น สี่ด้านะครับ1.ด้านการบริหารจัดการกองทุนคณะกรรมการ2.ด้านความพึงพอใจในการบริการของคณะกรรมการ
3.ด้านสวัสดิการชุมชน/ประโยชน์ของสมาชิก
4.ด้านการบริหารเงินกองทุน
และที่สำคัญ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มีการพัฒนาตนเองจากค่าความเฉลี่ยรายได้ที่เป็นอยู่ของการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/มีอาชีพ/มีรายได้/มีวินัยการออม/พึ่งพาตนเอง
ส่วนเครื่องมือในการวัดความสำเร็จ
1.แบบประเมินความพึงพอใจ
วัดจากการเกิดการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็น ไมโคร ไฟน์แนนท์ หรือ สถาบันการเงินชุมชน สมาชิกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในชุมชนของตนเองได้อย่างทั่วถึงพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในด้านเงินทุนและลดภาระหนี้นอกระบบ
2.ภาวะการเป็นหนี้ลดน้อยลง และไม่มีหนี้ค้างชำระ(การชำระหนี้ได้ตรงตามเวลา)
3.ระบบพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน เกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน มีการประณีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการใช้มาตรการทางสังคม(กรณีผิดนัสัญญาส่งเงินกองทุนไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา)

#4 By ตอบท่านปราชญืชาวบ้านครับ (222.123.60.224) on 2010-03-03 22:13

ถาม คุณมีแนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านยังงัย ครับ
จากที่คุณทำงานเกี่ยวกับกองทุน และคุณมีวิธีพัฒนาแบบที่คุณพัฒนาอย่างไร

#3 By ประสงค์ (118.172.165.79) on 2010-03-01 20:36

ยากถามผู้เชี่ยวชาญ ด้านกองทุนหมู่บ้านครับ เราวัดความสำเร็จของกองทุน แต่ละกองทุนหมู่บ้านจากอะไร แล้วเรามีเครื่องมืออะไรมาวัดครับ

#2 By ปราชชาวบ้าน (118.172.165.79) on 2010-03-01 20:21

ปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จ
1)คณะกรรมการกองทุนมีศักยภาพสูง คือ มีการระดมคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอันเป็นแบบอย่างของสมาชิก
2)ด้านสมาชิก จะต้องมีความกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตนเอง
3)ด้านสังคม ชาวบ้านจะรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4)ด้านเศรษฐกิจชุมชนต้องมีการเกื้อหนุนกันมีอาชีพที่หลากหลาย
5)ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมก่อตั้งจึงจะมีความรักความผูกพันธ์รู้สึกเป็นเจ้าของกองทุน
6)ปัจจัยด้ารการรวมกลุ่มเงินชุมชน การระดมการออมมีเงินทุนหมุนเวียน
7)ปัจจัยด้านผลตอบสนองสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกกองทุน
8)การเป็นศูนกลางการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ

#1 By udon-D on 2010-02-05 12:41